Dette er en enkel og grei dans for minst to personer. De fleste skal kunne få dette til etter å ha sett videoen en gang eller to. Jeg viser den her til BB Kings versjon av Louis Jordans Ain’t Nobody Here but Us Chickens, men den funker til det meste av denne typen jazz, swing og boogie woogie.

Hand jive er en dansestil fra femtitallet. Det som kjennetegner stilen er håndbevegelsene, som jeg har har lagt inn i begynnelsen av dansen. Jeg visste ikke at det var det det hette, før en av mine fantastiske elever kunne fortelle klassen at de kunne en tilsvarende dans fra før! Sånt initiativ er alltid velkommen!

Når mine klasser danser denne stiller vi opp på fire rader. De to radene til høyre (for læreren) danser slik jeg viser til venstre i videoen og omvendt. Alt gjøres likt som i videoen med unntak av der vi hopper til siden og vinker. Da starter vi med at rad 1 og 2 vinker mot hverandre, og rad 3 og 4 vinker mot hverandre. Så hopper alle og snur seg 180 grader, rad 1 og 4 vinker da utover, mens rad 2 og 3 vinker mot hverandre. Ellers går alt likt som i videoen.


@lektorengas


Merknad om musikken: Når man laster opp en video til Youtube med musikk som er rettighetsbelagt får man et varsel om dette med beskjed om at det er lov å bruke musikken, men eventuelle reklameinntekter går til rettighetshaveren av musikken. Jeg har altså lov til å legge ut videoen med musikken som den er.

Dansen er inspirert av dansen Good Old Days fra Ut på golvet 1.


@lektorengas


Aktuelle læreplanmål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på at elevene lytter aktivt og sansende. Dette åpner for emosjonelle erfaringer fra det hverdagslige til de eksistensielle møtene med musikk, og gir elevene øvelse i å gi uttrykk for musikalske erfaringer. Kunnskap om og erfaring med musikk og musikalske virkemidler er utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen.

Kjerneelementet kulturforståelse handler om hvordan sangen og musikken elevene utøver, lager og opplever, er forankret og har betydning i kulturen den springer ut av. Å kunne forstå egne og andres musikalske uttrykk, å utøve musikk, å lage musikk og å oppleve musikk både forutsetter og bidrar til kulturell kompetanse. Spill, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av, og er uttrykk for, historiske og samfunnsmessige forhold. Musikkens mening skapes når musikk brukes i sosiale sammenhenger, og musikk gir mening til sosiale hendelser og ritualer.

Kompetansemål 3.-4. trinn:

 • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
 • samtale om og reflektere over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger

Kompetansemål 5.-7. trinn

 • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
 • utforske og drøfte hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk
 • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
 • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
 • reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Kompetansemål 8.-10. trinn

 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
 • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
 • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer