En veldig viktig oppgave for oss musikklærere er å lære elever å lytte til musikk. Det handler om å kunne kjenne igjen og beskrive ulike musikalske virkemidler, både for å kunne få en bredere og dypere forståelse av musikk som fenomen, og for selv å kunne bruke disse virkemidlene til selv å utøve og lage musikk. Her er et nytt innlegg i serien om hvordan jeg driver lyttetrening på musikkrommet.

Denne øvelsen er inspirert av noe en av praksisstudentene mine gjorde for en stund siden. For denne øvelsen deler jeg elevene i par, og vi bruker stavspill, ipader eller piano. De kan også sitte en og en, men erfaringen min viser at de lærer best ved å samarbeide.

Før elevene får instrumentene starter vi med en runde der elevene bare får arket «Finn ordet» (som du finner lengre ned på siden). Jeg spiller så tre toner på pianoet, feks C-C-C. Da skjønner de fleste at jeg har spilt bokstaven «R». Så spiller jeg for eksempel tonene A-F-C (nedadgående), og igjen vil mange høre at dette er bokstaven «A» på arket. Til slutt spiller jeg C-C-C på nytt, og vi har blitt enige om at jeg har nå stavet ordet «RAR». Slik fortsetter jeg en stund, til jeg ser at de aller fleste har catchet det at retningen på den lille tretonersmelodien er det som avgjør hvilken bokstav jeg «skriver».

Så kan jeg begynne å sette sammen. Det er selvfølgelig veldig viktig å ta pauser mellom hver «bokstav» slik at det er tydelig hvor en bokstav starter og hvor neste begynner. Når vi har gjort dette en stund spør jeg om en av elevene har lyst til å prøve. Jeg begrenser det til trebokstaversord – altså ni toner. Her plukker jeg ut noen jeg vet vil få det til, slik at det ikke blir mye nøling ved pianoet.

Til sist kommer selve «kjernen» i oppgaven. Da kan elevene selv få prøve å lage ord, øve dem inn på stavspill/ipad/piano (det som er tilgjengelig), og så spille dem for klassen. Noen elever vil kanskje velge å ha kjempestore sprang mellom tonene, for eksempel på bokstaven «F» blir ofte den første og den siste tonen hver av de ytterste tangentene på pianoet. Andre vil kanskje igjen for eksempel på bokstaven «H» ha bare en halvtone mellom. Alt dette er selvsagt «riktig», og kan være kjempefine utgangspunkt for diskusjoner.

Når elevene har lekt seg en del med denne oppgaven kan man innføre «begrensninger», som for eksempel at alt skal være innenfor én oktav, at man bare får bruke bestemte toner (som feks C-D-E) eller at alt skal foregå på de svarte tangentene. Fantasien setter grenser.


@lektorengas


Aktuelle mål fra læreplanen

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Kjerneelementet lage musikk legger vekt på at elevene arbeider kreativt ved å organisere og sette sammen musikkens grunnelementer til noe nytt eller å omforme noe kjent. Kjerneelementet bidrar til å øve elevene i å uttrykke seg og å lytte bevisst i skapende prosesser. Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk på og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, verktøy og metoder.

Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på at elevene lytter aktivt og sansende. Dette åpner for emosjonelle erfaringer fra det hverdagslige til de eksistensielle møtene med musikk, og gir elevene øvelse i å gi uttrykk for musikalske erfaringer. Kunnskap om og erfaring med musikk og musikalske virkemidler er utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen.

Kompetansemål 2. trinn

 • utforske og eksperimentere med puls, rytme, tempo, klang, melodi, dynamikk, harmoni og form i dans, med stemmen og i spill på instrumenter
 • leke med musikkens grunnelementer gjennom lyd og stemme, lage mønstre og sette sammen mønstrene til enkle improvisasjoner og komposisjoner, også med digitale verktøy
 • formidle opplevelser av ulike musikalske uttrykk gjennom samtale og kunstneriske uttrykksformer

Kompetansemål 4. trinn

 • synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
 • formidle egne musikkopplevelser og beskrive bruk av musikalske virkemidler ved hjelp av enkle fagbegreper
 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater

Kompetansemål 7. trinn

 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
 • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
 • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
 • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler

Kompetansemål 10. trinn

 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
 • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt