Jeg har tidligere hatt morsomme opplevelser med å få elever på mellomtrinnet til å skrive egne tekster til rapping. Problemet er gjerne at tekstene har det med å bli ganske «voksne». Elever på mellomtrinnet er gjerne veldig glade i å sjokkere og å teste grenser, samtidig som de er sterkt påvirket av det de opplever av populærkultur. I tillegg kan det være ganske tidkrevende å skulle forfatte egne tekster som fungerer. Så hva gjør man da?

Problemet løste seg da min eldste sønn fikk en bok til sin treårsdag med rim og regler. De fleste av versene der passer svært bra, uten at de blir for barnslige.

Moro-vers av André Bjerke

Moro-vers er ei norsk barnebok med rim og regler skrevet av André Bjerke (1918–1985). Boka er kommet i flere opplag og utgaver, alle på Aschehoug forlag.

Bjerkes enkle tøysevers og velklingende ordleker er blitt klassiske i norsk barnelitteratur. De ble første gang utgitt i For moro skyld – barnerim (1956), Mere moro – barnerim (1957) og Fru Nitters datter – og andre barnerim (1966, andre opplag 1975). Versene ble gjengitt med store bokstaver og illustrert av Mette Borchgrevink. De tre bøkene ble henholdsvis tilegnet forfatterens tre barn Tone, Espen og Vilde, og barnas navn finnes i diktene.

De tre bøkene ble utgitt i samleutgave med tittelen Moro-vers i 1980 med nye illustrasjoner av Rune Johan Andersson. Siden har det kommet utgaver med illustrasjoner av Fam Ekman i 1995, og i 2000 med et mindre utvalg av tekstene og med tegninger av Svein Nyhus. [Fra wikipedia]


@lektorengas


Versene

Rapping er en naturlig fortsettelse av at vi har brukt tid på å lage beats.

Først og fremst liker jeg å bruke verset «Runde rare rulle rusk». Det er morsomt å si, og enkelt å lære seg. For ekstra autentisitet med tanke på rappingen bruker vi å ha «spørsmål og svar» mellom en solist/mindre gruppe og resten av klassen. For eksempel:

Solist: Runde rare
Gruppe: RULLE RUSK!
Solist: Raspet rips
Gruppe: PÅ IPSENS BUSK!

Andre vers som også funker kjempefint er Fru Nitters datter og Farao på ferie, men de fleste av diktene kan passe til forskjellige typer beats.


Dette har jeg prøvd på både 4., 5. og 6. trinn. Det kan nok tenkes at diktene blir litt for lite avanserte på ungdomsskolen, men det kan jo eventuelt være en fin «oppvarmingsøvelse» eller en innfallsvinkel for de som ønsker å rappe til en beat de har laget, men ikke er komfortable med å lage noe selv.


@lektorengas


Aktuelle kompetansemål

Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og sjangre. Kjerneelementet skal gi elevene erfaring med å spille, synge og danse i ulike sammenhenger. Kjerneelementet bidrar til at elevene gjennom kreative prosesser får øve seg i håndverk, uttrykk og formidling.

Muntlige ferdigheter i musikkfaget er å kunne bruke stemmen variert i sang og andre vokale uttrykk til å improvisere, gjengi og formidle musikalsk stoff. Muntlige ferdigheter vil også si å kunne sette ord på og diskutere egne skapende prosesser og å kunne reflektere over musikalske erfaringer og opplevelser. Utviklingen av muntlige ferdigheter i musikk går fra å kunne formidle enkelt musikalsk stoff til å kunne formidle mer komplekse musikalske uttrykk, og fra å kunne fortelle om egne opplevelser og bruk av enkle virkemidler til å kunne beskrive mer komplekse musikkfaglige emner, estetiske opplevelser, musikalske virkemidler og musikkens funksjoner mer inngående.

Kompetansemål 3.-4. trinn

 • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater
 • samtale om og reflektere over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger

Kompetansemål 5.-7. trinn

 • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
 • utforske og drøfte hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk
 • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
 • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
 • bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
 • bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
 • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
 • reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Kompetansemål 8.-10. trinn

 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
 • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
 • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer